Verslag Breed Overleg 6 mei 2018

Breed Overleg zondag 6 mei 2018

Aanwezig 38 mensen.

Afmeldingen waren er van:         Truus en Gé v.d. Heijden, Lenie en Dries Verhoeckx, Aggie van der Plaat, Nicole Scheepers, Piet Linders, Marlein Vaessen, Monika Lindackers, Herman en Cory Flüggen, Henneke Roox.

1:        welkom

De voorzitster, Gerrie Gijsen heet iedereen van harte welkom op dit Breed Overleg.

Een goede manier om met elkaar in gesprek te gaan en ook om vanuit de diverse groepen mededelingen te doen aan elkaar.

2:        Mededelingen van uit het Bestuur

Naast dat er vanuit twee groepen voorstellen zijn binnen gekomen om hier te bespreken zijn er ook enkele mededelingen vanuit het bestuur.

  • De verduistering van de Jongerenkerk i.v.m. het gebruik van de beamer.

Er zijn twee medewerkers, Wiel janssen en Piet Welles die veel nagedacht hebben over de verduistering van de ramen bij het gebruik van de beamer als de zon door de ramen binnenvalt en het zichtbaar en leesbaar maken van het scherm belemmert.

De plannen om dit op te lossen zijn goed en leggen we voor aan het Federatie Bestuur voor akkoord.

  • De Stichting Vrienden

Gerrie is verheugd te kunnen melden dat de stichting Vrienden een nieuw bestuur heeft. Is ook al via de Nieuwsbrief gemeld en staat ook op de website. Het bestuur bestaat uit Huub Leurs, Gerrie Gijsen, Jan Lammerse.

Daarnaast zijn twee ambassadeurs die de stg. Vrienden en die daarmee de Jongerenkerk Venlo aandragen bij kennissen, vrienden en bij mensen die mogelijk als donateurs in aanmerking zouden kunnen komen. De inzet en de inkomsten van de Stichting Vrienden zijn nodig om aan de financiering van de stg. Jongerenkerk Venlo jaarlijks te kunnen garanderen. Deze financiering van ‘buitenaf’ is onontbeerlijk.

  • Financieel overzicht 2017 stg. Jongerenkerk Venlo

Toelichting penningmeester Jan Lammerse bij het ‘Financieel verslag 2017’

Onze totale exploitatie beliep zich op nog geen € 45.000,- wat goed € 2.000,- minder was als in 2016. Dat kwam door iets minder kosten voornamelijk voor de huisvesting.

Helaas ook door een daling van dik € 2.000,- aan collectegelden en maandbijdragen. Op tafel vindt u de cijfers, die Max Görtjes in kleurrijke grafieken heeft gegoten. Zoals u ziet konden we dankzij de steun van de vrienden ter hoogte van € 18.500,- de exploitatie sluitend maken. Over een paar dagen kunt u alle cijfers ook op onze website vinden.

Gelukkig zijn er in de eerste 3 maanden van dit jaar mensen geweest die hun maandbijdrage, of jaarlijkse donatie verhoogd hebben, zodat de start van dit jaar moed geeft voor de toekomst. Daarvoor hartelijk dank, hopelijk vindt dat navolging. We vertrouwen er op, dat we met uw aller steun de komende 3 jaar de salarisverplichtingen tegenover onze pastor Hub van den Bosch kunnen nakomen. Hij is immers de drijvende kracht bij de meeste spirituele en maatschappelijke activiteiten die de Jongerenkerk juist de moeite waard maken.

  • Opbrengst en besteding bijdrage koffie en thee in Voorportaal

Jan geeft aan dat hij overleg heeft gehad met Martin Huizinga in deze. De vraagprijs is €1,-- per kop koffie of thee en 50 eurocent voor een tweede kop. Natuurlijk is dat niet de werkelijke kostprijs maar van het totaal van de opbrengst worden ook andere dingen bekostigd zoals nieuwe lampen in het Voorportaal, kleine noodzakelijke aanpassingen of reparaties, een nieuwe koffiezetapparaat. Dus daarmee ondersteunt u het goed functioneren van onze gezellige ontmoetingen na de dienst.

We hopen dat hiermee vragen en opmerkingen t.a.v. het gevraagde bedrag verduidelijkt zijn en men weet dat het geld op een goede en zorgvuldige manier wordt beheerd en besteed door Martin.

  • Privacywet per 25 mei a.s.

De nieuwe wet AVG: algemene verordening gegevensbescherming noodzaakt ook onze stichting tot actie omdat we nogal wat gegevens opgeslagen hebben over natuurlijke personen. We zijn aan het uitzoeken wat er in deze moet gebeuren opdat ieders privacy gewaarborgd is en we op een zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens welke wij op diverse manieren ergens hebben staan.

Dat we hiermee bezig zijn en deze waarborg bieden moet er op onze website een SSL-symbool komen.

Het bestuur is hiermee doende en dat geldt ook voor de stichting Vrienden die ook met gegevens van derden heeft te maken.

We komen hier nog op terug als duidelijk is wat we moeten doen in deze.

Dit zijn mededelingen vanuit het bestuur.

3:        mededelingen uit andere groepen zoals Pastoraal Team   en Fairtrade Werkgroep

  • Fairtrade Werkgroep

De Fairtrade Werkgroep is al een paar keer bijeen geweest. Momenteel sluit ook Harry van der Schoor van de Joriskerk aan om zaken ook breder te bezien dan alleen vanuit de Jongerenkerk en om te kijken wat we van elkaar kunnen leren op dit gebied.

De Werkgroep en wij als gemeenschap hebben enkele stappen gezet: Fairtrade Koffie en thee, ecologische matzes en hosties, poetsmiddelen die milieuvriendelijk zijn, papier dat gecertificeerd is en afkomstig is van verantwoord gekweekte bomen en milieuvriendelijk geproduceerd wordt.

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het energieverbruik en gekeken naar eventueel zonnepanelen op de Jongerekerk maar dat kan/mag niet op dit moment omdat de Jongerenkerk een monument is. Andere mogelijkheden in deze zijn het gebruik maken van de ‘postcoderoos’. Via de postcoderoos, Hans Spee volgt deze mogelijkheden en de gesprekken hierover gemeentelijk, kunnen je zonnepanelen plaatsen op gebouwen anders dan je eigen gebouw in dezelfde of aanpalende postcodes.

Wellicht dat er straks bij de nieuwe parkeergarage daartoe bijv. mogelijkheden zijn.

Nu is het energieverbruik, stroom, niet de grootste kostenpost. Dat is de verwarming, het gasverbruik.

Er is gekeken naar voorzetramen maar de kosten daarvan zijn zo hoog dat de terugverdientijd minimaal 7-8 jaar is. Dat is een te lange periode op dit moment om kosten terug te verdienen.

Verder is natuurlijk met het oog op het gegevens dat in 2030 men verwarming op gas wil hebben terggedrongen natuurlijk de vraag of je dat nu moet doen.

Paul Tummers: Paul maakte die opmerking later maar ik neem hem nu mee in dit stuk,  gaf aan dat de nieuwste ontwikkelingen ook er op wijzen dat in de toekomst wellicht waterstof als brandstof kan worden gebruikt. In dat geval kunnen de bestaande gasleidingen blijven gebruikt worden.

Voorstel vanuit de Fairtrade Werkgroep i.z. de slotviering op zondag 1 juli 2018, afsluiting 53ste seizoen.

Op de laatste bijeenkomst van de Werkgroep werd op het einde het idee geopperd om de slotviering niet in de Jongerenkerk maar bij Leo Verbeek op het tuindersbedrijf te doen. Onlangs was er ‘Kom in de kas’ en verschillende bezoekers en medewerk(st)ers  van de Jongerenkerk waren daar toen geweest en waren enthousiast.

In het verleden koppelden we aan de slotviering een activiteit. Twee jaar niet gedaan maar wellicht weer dit jaar.

Het voorstel is om de slotviering op zondag 1 juli NIET in de Jongerenkerk te houden maar bij Leo Verbeek op het bedrijf in de kantine of in een schuur. We gaan dan meteen of anders gezegd we nodigen de mensen uit om rechtstreeks naar Leo te gaan waar om 10.00 uur de viering is en aansluitend gezellig samenzijn en voor wie wil een rondleiding door het bedrijf.

We zorgen ook voor een hapje en drankje om zo het seizoen gezellig af te sluiten.

Wat vindt men hiervan?

Opmerkingen:

Martin Huizinga vraagt zich af waarom we het zouden doen. We kunnen toch wellicht beter eerst in de Jongerenkerk de viering houden en dan daar heen gaan. Mensen komen anders wellicht aan een gesloten deur.

Hub: de reden is dat we dan al op de plek zijn. Anders moeten we na de viering nog iedereen vragen naar Velden te gaan. Dat is het snel 11.30-11.45 uur en dan haken veel mensen af. Nu combineer je het een met het ander.

Ja, natuurlijk moeten we daar wel goed over communiceren zodat mensen het weten en we moeten ook regelen dat mensen in Velden komen.

Hannie: zondag 1 juli de slotviering, de schoolvakantie begint toch een week later?

Hub: de slotviering is meestal een week daarvoor omdat de Middelbare Scholen in die week vakantie krijgen.

Hans Billekens: een goed idee en wellicht bereik je hiermee ook nog andere mensen omdat het iets bijzonders is. Belangrijk mensen enthousiast te maken  en te bereiken. Als de mensen niet naar de kerk komen, dan de kerk baar de mensen brengen. Geloof is liefde: dat is de bindfactor. Breng het naar het nu.

Patricia Spee: mooi idee. God is overal.

Marjo Bongers sluit zich hierbij aan.

Therezi Ezendam: vraagt hoe warm het in de kas is i.v.m. het zingen van het koor en is er een geluidsinstallatie?

Leo Verbeek: de dienst vindt waarschijnlijk plaats in de schuur en als de groep kleiner is dan in de kantine. Daar is het niet zo warm en voor geluid moeten we gewoon iets regelen.

Jan Lammerse: misschien ook jongeren bereiken op deze manier en betrekken. Hebben ze ook wel eens in de Jongerenkerk gedaan bij de 5 mei viering in de Jongerenkerk.

Quickscan om te inventariseren hoe men hier tegen aan kijkt

Hub stelt voor een quickscan te doen. Hij vraagt wie ervoor is of het een goed idee vindt?

De helft van de aanwezig, 21 mensen steken hun hand op. Dat is dus nog iets dat we moeten bespreken.

Marjo Bongers: vraag eens wie er echt tegen is.

Op deze vraag gaan twee vingers de lucht  in. De anderen hebben wellicht nog geen mening gevormd hierover.

Voortgang

Een en ander zal nog in het Pastoraal Team en in het bestuur besproken worden en we komen er op terug naar jullie.

  • Fairtrade keurmerk

Er is een vraag naar het keurmerk Fairtrade Kerk. Volgens Joop Karremans kunnen we dit keurmerk aanvragen en kunnen we de Kerk voorzien van het bordje. De aanvraag is nog niet verstuurd. We overwegen als Werkgroep dit wel te gaan doen, maar daar moeten we een volgende keer definitief nog over spreken. Aan de voorwaarden die gesteld worden hieraan voldoen we volgens Joop.

Als de Werkgroep vindt dat we het definitief moeten aanvragen komen we terug bij de gemeenschap hierover.

  • Een ‘schoonmaak-ochtend’ in het najaar

Onlangs was er een bijeenkomst over meer samenwerking tussen mensen van de Joriskerk, de Wereldwinkel-FairVenlo-Fontys Hogeschool, Jongerenkerk Venlo waarbij vanuit de Jongerenkerk het Pastoraal Team aan tafel zat als ook Jan Lammerse namens het bestuur.

Het Pastorale Team buigt zich al tijden over nieuwe initiatieven en meer samenwerking met partners. Dit eerste overleg was daarvan een uitkomst. In het overleg werd gekeken naar wat we samen kunnen doen, een wens die ook bij de mensen van de Joriskerk leeft omdat ook zij merken dat de gemeenschap kleiner wordt en hoe kunnen we elkaar dan versterken. De Wereldwinkel zat aan tafel en werd vertegenwoordigd door Joop Karremans en ook zij staan open voor samenwerking zoals dat zo vaak al is, onlangs in de Vastentijd, was de Wereldwinkel in de JK Venlo.

In het Pastoraal team is nagedacht over een Open Kerknacht, Open Kerkdag en hoe je dat SAMEN met partners als de Joriskerk, als de Wereldwinkel maar wellicht ook met ondernemers in de Binnenstad zou kunnen doen. Ook is het idee geopperd voor een brunch op zondagmorgen, aansluitend aan of in plaats van de ‘reguliere’ viering.

Maar als je dat alleen doet snijdt dat geen hout daarom kijken naar samenwerking.

Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen tal van ideeën op tafel maar deze vragen allemaal lange voorbereidingstijd.

De dominee René Silvis gaf aan dat we allemaal vanuit ons visie, onze kerkelijke leer ons betrokkenheid bij de wereld ieder vanuit zijn eigen Traditie aandacht hebben voor het milieu. Kunnen we niet gewoon praktisch iets doen: EEN SCHOONMAAK-OCHTEND IN DE BINNENSTAD OP EEN ZATERDAGMORGEN.

Dat idee is opgepakt. Is makkelijk uitvoerbaar, vraagt niet veel voorbereidingstijd.

Ieder legt dat aan zijn gemeenschap, cq, achterban voor en Joop ook bij de Fontysstudenten.

Op een zaterdagochtend een paar uur de binnenstad schoonmaken. Natuurlijk er moet nog overleg komen met de gemeente, je moet het publicitair uitbuiten maar de EERSTE STAP is:

Zien jullie hier iets in? De groep komt op maandag 18 juni weer bij elkaar.

Quickscan of men open staat en mee wil helpen aan een schoonmaak-ochtend in het najaar?

De aanwezigen staan niet negatief hier tegenover. Er geven zich een aantal mensen op die mee willen doen: Hans Spee, Patricia Spee, Marjo Bongers, Antoine Lauwerijssen, Gerard Linssen, Daniëlle Wipkink en de mensen hierbij betrokken vanuit het overleg natuurlijk zoals Pastoraal Team en Jan. maar moet dat nog navragen, dhr timmermans. Dus er is animo.

We nemen het mee en komen hierop terug.

4:        In gesprek met de gemeenschap

Hans Spee vraagt naar de stand van zaken Arsenaalgebied n.a.v. de bijeenkomsten.

Hub: geeft aan dat er twee, eigenlijk drie bijeenkomsten zijn geweest.

De eerste was besloten en was met hen die het plan gaan uitvoeren.

De 2e bijeenkomst was met de ondernemers en die willen het liefst en ook nog zo snel mogelijk dat er een nieuwe parkeergarage komt en een goede ontsluiting van de stad.

De 3e bijeenkomst met omwonenden en die willen liefst een kleine of geen parkeergarage.

Dat is het spanningsveld waar de projectmanager nu zijn weg in moet vinden.

Er werden alternatieven aangedragen zoals parkeergarage in het gebouw van de Raad van Arbeid of onder het park bij van Bommel-van Dam.

Tevens moet het een slimme parkeergarage worden die inspeelt op ontwikkelingen: elektrische auto’s, autoluwe binnenstad, fietsparkeergelegenheid ed.

Er mag wel iets komen als een eetgelegenheid als men de auto op komt halen om nog iets te eten of drinken maar er mag geen detailhandel, lees winkels, komen.

Uitgangspunt is het Raadsbesluit van januari 2017 waarin staat dat er in najaar 2022 een nieuwe parkeergarage voor minimaal 300 auto’s moet staan.

Alles wat daaraan veranderd wordt moet via de gemeenteraad gaan voor een nieuw besluit daarover.

Hans: is er specifiek nog iets gezegd over de Jongerenkerk Venlo en gebruik door de Universiteit?

Hub: Nee.

Betreurt het bericht dat de Universiteit voorlopig volgens de bericht, zolang het gebouw van de RvA niet klaar is de intrek neemt in van Bommel-van Dam. Hub kan Zich voorstellen dat als men daar gewend is de Jongerenkerk misschien uit beeld verdwijnt. Mede ook omdat hier natuurlijk van alles aangepast moet worden. Als groepen studenten komen heb je natuurlijk niets aan slechts één toilet.

Dus het is afwachten.

Gerrie: de ontwikkelingen en voortgang is ook te volgen via een speciale website.

De website is: www.ArsenaalVenlo.nl (deze site is er maar staat verder dan de eerste pagina nog geen informatie op)

Opmerking: alle aanwezigen op de 2e en 3e bijeenkomsten waren er wel voorstander van de Jongerenkerk Venlo die nu zo mooi er bij staat niet opnieuw in te pakken.

Hans Billekens: hoe kun je meer mensen bereiken?

Dat is vanuit de kerk niet gemakkelijk. Probeer je te richten op jongeren. Geloof is liefde en die staan daar best voor open maar dan moet je wel naar ze toe gaan. De liefde kan de bindfactor zijn. Jongeren staan best open voor het rekening houden met elkaar. Maar ook rond thema’s als pesten zou je iets kunnen betekenen, Fairtrade e.d.

De tijd is volgens Hans er rijp voor. Mensen, jongeren staan er voor open. Het ‘ik’ speelt nog te veel!

Maar ook richting eenzaamheid van ouderen zouden kerken iets kunnen betekenen door aandacht te geven aan elkaar.

Hans geeft aan niet direct te weten hoe maar wil best meedenken.

Hub: als het om jongeren gaat is de hoop ook een beetje gevestigd op de komst van de Universiteit van Maastricht en dat men gebruik maakt van deze Jongerenkerk. Wellicht dat er dan naast het gebruik als collegezaal, jongeren ook op andere momenten, bijvoorbeeld in het kader van ‘studentenpastoraat dat ieder Universiteit heeft, gebruik maakt van de Jongerenkerk. Wellicht niet op zondagmorgen maar andere dagen en momenten in de week en dan kijken wat wij daar aan bij kunnen dragen.

Naar jongeren, maar ook naar alle andere mensen, toegaan moet wel gebeuren zonder een dubbele agenda dat wij hen binnen willen krijgen om de stoelen te vullen. Daar prikken ze zo door heen.

Het is een zoeken.

Gerrie: zijn er verder nog vragen? Dat was niet het geval.

Na afsluiting kwamen van twee kanten nog opmerkingen over faciliteiten voor blinden. Zijn die mogelijk?

5:        Afsluiting

Om 11.55 sluit Gerrie af. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en medewerking aan dit Overleg.

Verslag:

Hub van den Bosch

ACTUEEL

Nieuwe JK Jouw Kerk van juli/augustus is verschenen


Lees verder ...

Verslag Breed Overleg 6 mei 2018

6 mei 2018
Lees verder ...

Overlijdensbericht: Wim Stark


Lees verder ...

Samen ontbijten juli en augustus 2018

zaterdag 21 juli en 18 augustus 2018
Lees verder ...

Flyer JK


Lees verder ...

Er zijn nieuwe publicaties in de rubriek FAIRTRADE


Lees verder ...

JONGERENKERK VENLO

Ligging Jongerenkerk Venlo

Bekijk de ligging van de Jongerenkerk Venlo met behulp van Goog...
Lees verder ...

Uw financiële ondersteuning aan de Jongerenkerk Venlo

Met het in stand ...
Lees verder ...

Vieringen elke zondag om 10 uur

De Jongerenkerk V...
Lees verder ...

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Alle gegevens ove...
Lees verder ...